3.1.14 Tri-State Championships - Slopestlye - Will Bayha